Служба по трудова медицина /СТМ/

СЛУЖБА  ПО  ТРУДОВА  МЕДИЦИНА /СТМ/

регистрирана в МЗ под № 092/2000г;№092-1/2004г.№65-1/2008г.

гр.София 1407 бул.”Черни връх” №71 А,ет.2

ОФИС: ГР.ВАРНА,ул.„Селиолу”2В, магазин „Юмена”

Тел.052/616611; 0887249885


ОФЕРТА

 

Екипът на СТМ ще Ви помогне и консултира във връзка със  ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ), относно спазването му и осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд на Вашите работници и служители.
 
 
  І. Услуги касаещи оценката на риска по ЗЗБУТ:
 
 • Изготвяне на оценка на риска по работни места;
 • Изготвяне на заключение за пригодността на служителя да заема определена длъжност;
 • Разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Заповеди и програми за провеждане на инструктажи на работното място;
 • Правила за първа помощ;
 • Планове за евакуация при пожар, бедствия и аварии;
 • Заповеди във връзка с трудовото законодателство;
 • Изготвяне на програма за предприемане на мерки за отстраняване и намаляване на риска/предписания/
 
 
  ІІ. Допълнителни услуги по желание на клиента касаещи оценка на риска по ЗБУТ:
 
 • Методична помощ по организиране и създаване на ГУТ/КУТ (групи/комитети по условия на труд) ;
 • Сертификат за проведено обучение с/но наредба № РД-07-2 за провеждане на инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
 • Физиологичен режим на труд и почивка;
 • Регистрация в ОИТ на декларация по чл.15 от ЗБУТ
 
 
  ІIІ. Допълнителни услуги, съгласно нормативните изисквания на трудовото законодателство:
 
 • Изготвяне на инструктажни книги и сл.бележки;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата;
 • Правилник за вътрешния трудов ред;
 • График за работа;
 • Присъствена форма;
 • Заповед за работното време;
 • Организиране на профилактични прегледи ;
 • Организиране и извършване на специализирани измервания от външна лицензирана лаборатория:
  • електромагнитни полета;
  • прах, шум, вибрации-общи и локални;
  • изкуствено и естествено осветление;
  • физиологични, психологични и ергономични изследвания
 
Уважаеми клиенти, от книжарница „Юмена” можете да закупите всички необходими дневници по трудовото законодателство: ревизионни книги, инструктажни книги, дневник за трудови злополуки, дневник за изключване на електрическото захранване, дневник за трудови книжки, дневник за болнични листи и др.
Адрес: Варна, ул.”Селиолу”2 /на ъгъла с ул.”Ген. Колев”/
 
 
 
НОРМАТИВИ
 
Законови и подзаконови нормативни актове по ЗБУТ, които са задължителни за работодатели и служители.
 
1 Кодекс на труда
2 Наредба № РД-07-2 ОТ 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
3 Наредба за трудоустрояване
4 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
5 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
6 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"
7 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на рисковете
8 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
9 Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
10 Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
11 Наредба № 4 от 3 ноември 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
12 Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
13 Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
14 Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
15 Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
16 Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
17 Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести
18 Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
19 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
20 Закон за здравословни и безопасни условия на труд